fbpx

Informacje na temat programu w województwie zachodniopomorskim.

Poziom dofinansowania

Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z tym że maksymalna kwota dofinansowania utworzenia/wyposażenia pracowni szkolnej przyrodniczej wynosi do 50 000,00 zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania utworzenia pracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii wynosi do 75 000,00 zł.

I ETAP – składanie wniosku wstępnego

17.02.2023 – 17.03.2023

Wniosek wstępny na utworzenie/wyposażenie pracowni szkolnej (przyrodniczej albo dotyczącej odnawialnych źródeł energii) składa szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa z terenu województwa mazowieckiego, z tym iż dopuszcza się złożenie tylko jednego wniosku wstępnego przez jedną szkołę.

II ETAP – składanie wniosku głównego

03.04.2023 – 24.04.2023

W drugim etapie wniosek główny składany jest przez organ prowadzący daną szkołę. 

Wnioski o dofinansowanie można składać bezpośrednio w sekretariatach Funduszu albo przesłać drogą pocztową na adres Funduszu.

 

Więcej informacji na temat programu uzyskają Państwo na stronie https://wfos.szczecin.pl/aktualnosci/ekopracownia/