fbpx

Informacje na temat programu w województwie pomorskim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wznawia nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej na ekoPracownie – zielone serce szkoły w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Termin składania wniosków: do 07.07.2023 r.

W ramach wznowienia nastąpi zmiana regulaminu na podstawie punktu 6.4. Zmiana będzie dotyczyć zniesienia podziału na powiaty. Wznowienie naboru dotyczy całego województwa pomorskiego.
 
W ramach naboru może powstać 5. pracowni OZE oraz 3 pracowni przyrodniczych.
 
Zgłoszenie konkursowe należy złożyć w formie wniosku wg wzoru o symbolu w/2022_czerwiec wraz z wypełnionymi załącznikami: 
  • kartą zadania, 
  • kartą efektu rzeczowego i ekologicznego, 
  • wymienionymi w formularzu wniosku załącznikami oraz załącznikami dodatkowymi.
  • Wnioski należy składać w terminie do 07.07.2023 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.07.2023 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 04.08.2023 r.
 

Komplet dokumentów w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8; 80-861 Gdańsk lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Gdańsku znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową bądź drogą kurierską decyduje data nadania papierowej wersji wniosku, natomiast w przypadku wniosków wysłanych drogą elektroniczną decyduje data wpływu na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Gdańsku znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).