fbpx

Wystartował program w województwie łódzkim!

Informacje na temat programu w województwie podkarpackim.

Ogłoszenie o naborze wniosków wstępnych (I etap) o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – nabór konkursowy pn. „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły”

Termin składania wniosków wstępnych – do 28.04.2023 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór konkursowy wniosków wstępnych (I etap) o dofinansowanie pn. „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły” w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Cel Programu

  1. Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu,zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  2. Minimalny wskaźnik osiągnięcia celu programu dla jednego przedsięwzięcia wynosi 5000 osób, w tym min. 500 osób to działania bezpośredniej edukacji.
  3. Definicję działań bezpośredniej i pośredniej edukacji określa Program priorytetowy.

Forma i intensywność dofinansowania oraz budżet naboru

  1. Nabór obejmuje udzielanie dofinansowania w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z tym że maksymalna kwota dofinansowania utworzenia/wyposażenia pracowni szkolnej przyrodniczej wynosi do 50.000,00 zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania utworzenia pracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii wynosi do 75.000,00 zł.
  2. Budżet naboru wynosi łącznie: 3.125.000,00 zł, w tym:
    • na finansowanie utworzenia/wyposażenia pracowni przyrodniczych: 1.250.000,00 zł,
    • na finansowanie utworzenia/wyposażenia pracowni dot. odnawialnych źródeł energii: 1.875.000,00 zł.

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym

14.04.2023 r. – 28.04.2023 r.

Sposób składania wniosków oraz ich rozpatrywania zostały określone w Regulaminie naboru wniosków.

Beneficjenci Programu

 

Beneficjentem końcowym jest szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa, która składa wniosek wstępny o dofinansowanie.

UWAGA: Jedna szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa może złożyć tylko jeden wniosek wstępny na utworzenie/wyposażenie jednej pracowni szkolnej przyrodniczej albo dotyczącej odnawialnych źródeł energii.

Beneficjentem, z którym zawierana jest umowa dotacji jest organ prowadzący szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

 

Więcej szczegółowych informacji wraz z dokumentami znajdziecie Państwo na stronie: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/nabory-wnioskow/200-nabory-2023/1169-ee-ekopracownie-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-wstepnych-i-etap-o-dofinansowanie-w-formie-dotacji-w-ramach-programu-regionalnego-wsparcia-edukacji-ekologicznej-nabor-konkursowy-pn-ekopracownia-zielone-serce-szkoly