fbpx

Wystartował program w województwie łódzkim!

Informacje na temat programu w województwie opolskim.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO I ETAPU NA „EKOPRACOWNIĘ 2023” - potrwa do 31.03.2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza uzupełniający nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie działań edukacyjnych z terenu województwa opolskiego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. 

Ogłoszenie skierowane jest do szkół z powiatów wymienionych poniżej celem wykorzystania całej alokacji finansowej. Zachęcamy do składania wniosków wszystkie szkoły z powiatów:

– brzeskiego i krapkowickiego – na zadania o tematyce OZE i przyrodniczej;

– głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, opolskiego oraz powiatu grodzkiego Opole – na zadania o tematyce OZE.

I. Cel Programu

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

II. Forma dofinansowania oraz budżet naboru

  1. Program obejmuje udzielanie dofinansowania w formie dotacji ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  2. Budżet naboru wynosi łącznie: 1 500 000,00 zł.
  3. Nabór obejmuje finansowanie zadań z następujących obszarów: OZE, tematyka przyrodnicza

I etap 

Nabór wstępny w terminie od dnia 21.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. do godziny 15:00.

Wstępne wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu osobiście lub za pośrednictwem e‑puap, poczty/usługi kurierskiej do biura Funduszu do dnia zakończenia naboru.

 

W przypadku wniosków wysłanych za pośrednictwem poczty/kuriera, o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Funduszu, w terminie nie późniejszym, niż termin zakończenia naboru.

II etap

Nabór ostateczny – dotyczy tylko wniosków wyłonionych w I etapie.

Szczegółowy sposób składania wniosków oraz ich rozpatrywania zostały określone w Regulaminie naboru konkursowego wniosków.

IV. Koszty kwalifikowane oraz okres realizacji zadań

  1. Dofinansowanie będzie udzielane dla przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa opolskiego.
  2. Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku wstępnego do 02.10.2023 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku ostatecznego.
  3. Koszty kwalifikowane muszą być bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego realizacji oraz osiągnięcia efektu ekologicznego.
  4. Katalog kosztów kwalifikowanych wyszczególniony został w Regulaminie naboru konkursowego wniosków.

V. Warunki dofinansowania

Do 90% kosztów kwalifikowanych projektu z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji nie może być większa niż:

–     50 000,00 zł dla Ekopracowni o tematyce przyrodniczej,

–     75 000,00 zł dla Ekopracowni  o tematyce OZE.


Dokumenty dotyczące ETAPU I:

1._Wzor_wniosku_wstepnego_Ekopracownia_2023.doc (live.com)

2._Wstepna_deklaracja_organu_prowadzacego_szkole_do_zlozenie_wniosku.docx (live.com)

3.Regulamin_kapitly_Ekopracownie.pdf (wfosigw.opole.pl)

3._zal_1_do_regulaminu_Kapituly_Ekopracownie.pdf (wfosigw.opole.pl)

1.REGULAMIN_NABORU.pdf (wfosigw.opole.pl)