fbpx

Informacje na temat programu w województwie lubuskim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działań edukacyjnych z terenu województwa lubuskiego.

Nabór skierowany jest do Organów prowadzących publiczne placówki oświatowe ponadpodstawowe – starostw powiatowych ziemskich oraz grodzkich z terenu województwa lubuskiego.

I. Cel Programu

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

II. Forma dofinansowania oraz budżet naboru

Program obejmuje udzielanie dofinansowania w formie dotacji ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór obejmuje finansowanie zadań z obszarów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Łączny budżet na utworzenie pracowni OZE: 1 050 000,00 zł.

 

III. Warunki dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych projektu z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji nie może być większa niż 75 000,00 zł dla Ekopracowni o tematyce OZE. W ramach naboru Organ prowadzący może złożyć jeden wniosek dla jednej ekopracowni.

 

IV. Termin naboru i sposób składania wniosku

Nabór wniosków odbywa się w formule zaproszenia do składania wniosków przez organy prowadzące placówki oświatowe. Nabór trwa do dnia 12.05.2023 r. do godziny 15:00.

Wartości nakładów inwestycyjnych/ kosztów kwalifikowanych muszą być zweryfikowane na podstawie rozeznania rynku, lub zgromadzonych informacji w zakresie wartości poszczególnych wydatków.

Ostateczna wartość zadania oraz pozostałe parametry finansowe ustalone zostaną na etapie podpisania umowy o dofinansowanie.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną przyjęte na listę zadań do dofinansowania, w terminie do 2 m-cy będą zobligowanie do określenia ostatecznej wartości kosztów oraz efektu ekologicznego na podstawie zawartych umów i przygotowanych scenariuszy szczegółowych eko zajęć. Zaktualizowane wnioski o dofinansowanie stanowią podstawę do udzielenia dofinansowania oraz podpisania umowy dotacji.

 

V. Koszty kwalifikowane oraz okres realizacji zadań

Koszty kwalifikowane mogą być realizowane w dwóch grupach wydatków:

Typ I: Nakłady inwestycyjne dotyczące adaptacja sali do celów ekopracowni oraz wyposażenia ekopracowni (Pomoce naukowe),

Typ II: Wydatki bieżące związane z promocją projektu oraz organizacją ekolekcji (w tym np. wycieczki, prelekcje, pokazy).

Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem placówki oświatowej oraz wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówce oświatowej nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych.

Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku do 15.10.2023 r. dla Typu I oraz do 30.06.2024 r. dla Typu II.

Koszty kwalifikowane muszą być bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego realizacji oraz osiągnięcia efektu ekologicznego.

Więcej informacji na temat programu i wszelkie dokumenty dostępne są na stronie

https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/ekopracownia-zielone-serce-szkoly-ogloszenie-dla-organow-prowadzacych