fbpx

Wystartował program w województwie łódzkim!

Informacje na temat programu w województwie kujawsko-pomorskim.

Program priorytetowy Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły” ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży.

Kolejna edycja naboru od dnia 20.06.2023 r. od godz. 0:00 do dnia 30.06.2023 r. do godz. 15:00.

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę 2 875 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania na utworzenie lub wyposażenie istniejącej Ekopracowni wynosi:

– do 50 000 zł w przypadku pracowni przyrodniczej, oraz
– do 75 000 zł w przypadku pracowni dedykowanej OZE.

Szkoła może złożyć tylko jeden wniosek wstępny na utworzenie jednej lub wyposażenie istniejącej pracowni przyrodniczej albo dedykowanej OZE.

Kto jest beneficjentem programu?

 

Wniosek wstępny składa szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa, w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zlokalizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Beneficjentem końcowym jest organ prowadzący szkołę.

Sposób składania wniosku.

Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu, znajdującej się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są
w Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

Więcej informacji na temat programu uzyskają Państwo na stronie https://www.wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/1140-ekopracownia-zielone-serce-szkoly