fbpx

„Ekopracownia – zielone serce szkoły”

Ekopracownia – zielone serce szkoły to projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na terenie każdego powiatu w całej Polsce powstaną co najmniej dwie ekopracownie szkolne: przyrodnicza oraz OZE dotycząca odnawialnych źródeł. Łącznie zostanie utworzonych 760 ekopracowni na terenie Polski.

W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe z terenu danego województwa. Mogą być to zarówno placówki publiczne jak również niepubliczne.

Zgodnie z harmonogramem konkursu, najpóźniej do końca maja 2023 roku z wybranymi placówkami zostaną podpisane umowy, a na początku czerwca rozpoczną się prace wykonawcze. Regulamin naboru oraz formularze wniosków o dofinansowanie zostaną umieszczone na stronach internetowych WFOŚiGW.

Poziom dofinansowania

Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z tym że maksymalna kwota dofinansowania utworzenia/wyposażenia pracowni szkolnej przyrodniczej wynosi do 50 000,00 zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania utworzenia pracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii wynosi do 75 000,00 zł.

Koszty kwalifikowane

Kosztami kwalifikowanymi są usługi i zakupy niezbędne do osiągnięcia efektów ekologicznych i rzeczowych.

Sprzęt laboratoryjny

Zakup sprzętu laboratoryjnego, zestawów pomiarowych, odczynników chemicznych.

Pomoce dydaktyczne

Zakup pomocy dydaktycznych, gier, filmów czy książek.

Sprzęt audio-video

Zakup sprzętu audio-video, komputerowego, fotograficznego i urządzeń wielofunkcyjnych.

Wyposażenie meblowe

Zakup sprzętu do zajęć edukacyjnych takiego jak stoły, ławy, krzesła, gabloty czy tablice.

Tablice edukacyjne

Zakup tablic edukacyjnych, w tym: tablic informacyjnych, tablic interaktywnych

Pojemniki do odpadów

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (pod warunkiem powiązania ich z działaniami edukacyjnymi).

Materiały papierniczne

Zakup materiałów biurowych i papierniczych.

Materiały promocyjno - informacyjne

Zakup materiałów takich jak plakaty, roll-upy, banery czy gadżety proekologiczne.

Materiały szkoleniowe

Opracowanie, skład oraz druk materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Nośniki elektroniczne

Zakup materiałów lub urządzeń służących do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej.

Strona WWW

Opracowanie i obsługa strony internetowej projektu.

Roboty budowlane

Prace remontowo - budowlane (oświetlenie, instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna.

Oznakowanie

Oznakowanie inwestycji z podaniem źródła finansowania.

Nasz zespół

Andżelika Menich

Doradca klienta

Martyna Maślanka

Doradca klienta

Justyna Belczyńska

Doradca klienta